Умови використання сайту


Договір публічної оферти


м. Полтава  

Дата публікації: 27 січня 2022 року


Товариство з обмеженою відповідальністю «ГПЛ», в особі директора Бабича Сергія Ігоровича (надалі – «Продавець») пропонує необмеженому колу осіб (надалі – «Покупець», «Покупці») укласти Договір публічної оферти (надалі - Договір) щодо продажу мастил для автомобілів, товарів автохімії, автозапчастин тощо за допомогою сайту https://rooler.ua/ru, у порядку та на умовах, що викладені нижче.


Всі заголовки розділів та статей використовуються у Договорі винятково для зручності їх використання та прочитання, та ніяким чином не впливають на тлумачення умов цього Договору.


1. Основні поняття та визначення термінів


Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ГПЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 33190684, місцезнаходження за адресою: 36034, м. Полтава, вул. Половки, 70


Сайт – веб-сайт Продавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://rooler.ua/ru.


Товар – мастила для автомобілів, товари автохімії, автозапчастини, що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.


Публічна оферта – пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір на умовах, що містяться в ній.


Договір – цей Договір купівлі-продажу товарів, який укладений на умовах визначених Публічною офертою з моменту її Акцепту (прийняття) Покупцем та встановлює однакові для всіх Покупців умови.


Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної відповіді Продавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, що визначені публічною офертою шляхом оформлення замовлення на Сайті та/або підписання бланку Замовлення Товарів у випадку оформлення Замовлення у офісі Продавця та/або здійснення Покупцем оплати вартості Товару, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.


Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа та/або юридична особа, згідно чинного законодавства України, яка має на меті придбання Товарів для особистого, домашнього або іншого використання, яка Акцептувала умови цієї Публічної оферти і оформила Замовлення засобами інформаційної системи Сайту.


Замовлення – заявка Покупця на купівлю обраних ним Товарів, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів Сайту або шляхом заповнення бланку Замовлення або іншим способом.


Сторона – Продавець або Покупець в залежності від контексту.


Сторони – Продавець та Покупець, що уклали Договір відповідно до умов, передбачених ним та чинним законодавством України.


Реєстрація – заповнення Покупцем відповідної реєстраційної форми на Сайті з зазначенням усіх необхідних даних. Всі інші терміни вживаються у значенні визначеному згідно чинного законодавства України.


2. Загальні положення


2.1. Договір купівлі-продажу Товарів укладається шляхом приєднання Покупцем до запропонованої Продавцем Публічної оферти в цілому. Приєднання Покупця до Публічної оферти здійснюється шляхом її Акцепту.


2.2. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Покупцем всіх істотних умов Договору, викладених в цій Публічній оферті, без підпису письмового примірника Сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 634, 638 Цивільного кодексу України і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами.


2.3. З моменту здійснення Акцепту (прийняття) Публічної оферти Покупець зобов’язується дотримуватися умов та положень Договору та всіх додатків, що є його невід’ємною складовою частиною.


2.4. Підтвердженням згоди Покупця укласти Договір, тобто повного та безумовного Акцепту (прийняття) Публічної оферти є вчинення таких дій:


   2.4.1. Проставлення Покупцем на Інтернет-сторінці оформлення Замовлення відмітки у полі «Згоден з умовами Публічної оферти» та завершення оформлення Замовлення Товарів за допомогою інформаційної системи Сайту. При цьому, розміщена на екранній формі відповідної Інтернет-сторінки Сайту фраза може відрізнятися від наведених в лапках у цьому абзаці вище, але має бути аналогічною за значенням та містити в собі або поряд з собою (на тій самій екранній формі) посилання на текст Публічної оферти.


   2.4.2. Оформлення Замовлення за телефонами контакт-центру Продавця: 0 (800) 75-51-70, у цьому випадку Покупець погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Покупця, а також, у разі необхідності, для підтвердження факту такого звернення. 2.4.3. Здійснення Покупцем оплати замовлених Товарів.


2.5. Продавець на письмову вимогу Покупця може надати йому завірену печаткою письмову форму цього Договору.


2.6. Факт отримання Продавцем Замовлення підтверджується шляхом надіслання Покупцю повідомлення, що містить інформацію про оформлення Замовлення. Повідомлення про отримання Замовлення надсилається Покупцю в електронному вигляді за допомогою служби коротких текстових повідомлень (SMS-повідомлень) та/або за допомогою месенджерів (Viber, WhatsApp, Telegram) на контактний номер мобільного телефону, вказаний Покупцем при оформленні Замовлення або при Реєстрації на Сайті та/або електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Покупцем при Реєстрації на Сайті.


2.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.


2.8. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком оформлення Замовлення Товарів кожний Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цієї Публічної оферти, що розміщені (оприлюднені) на Сайті Продавця.


2.9. Якщо Покупець не згоден з умовами Публічної оферти, то він має утриматись від оформлення або розміщення Замовлення. Якщо Покупець здійснив Акцепт, то він підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами Договору.


2.10. Продавець самостійно визначає умови Публічної оферти та має право вносити зміни до її умов з обов’язковим повідомленням про це Покупців, шляхом розміщення нової редакції Публічної оферти на Сайті.


3. Предмет договору


3.1. Відповідно до умов даного Договору, Постачальник зобов’язується поставити та передати у визначені строки Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити мастила для автомобілів, товари автохімії, автозапчастини тощо (надалі – «Товар»).


3.2. Продавець здійснює продаж Товару на підставі Замовлення, яке Покупець оформлює самостійно на Сайті або за допомогою Продавця. Замовлення стає невід’ємною частиною Договору з моменту його оформлення.


3.3. Інформація про Товар розміщена на Сайті та може бути уточнена у Продавця.


4. Порядок виконання замовлення

4.1. Для кожного Товару на Сайті вказано очікуваний термін поставки/доставки до Покупця.


   4.1.1. Очікувані терміни є середньостатистичними.


   4.1.2. Якщо виконання Замовлення протягом очікуваного терміну не відбулося, Продавець без погодження з Покупцем подовжує виконання Замовлення.


4.2. Виконання Замовлення починається, як правило, після надходження авансового платежу на рахунок Продавця або підтвердження Покупцем його оплати. За домовленістю Сторін виконання Замовлення може бути розпочато без попередньої оплати з оплатою за фактом отримання Товару.


4.3. Замовлення може бути виконано повністю або частково, а також може бути анульоване.


   4.3.1. Часткове виконання Замовлення або його анулювання відбувається у разі, коли в ході його виконання обраний за конкретними умовами (виробником, очікуваним строком поставки, ціною) Товар виявився відсутнім в наявності у Продавця.


   4.3.2. Замовлення вважається виконаним (повністю або частково) в момент надходження Товару до Покупця (отримання Товару Покупцем у відділенні поштового оператора).


4.4. Продавець здійснює доставку Товару на умовах, вказаних на Сайті в розділі «Оплата і доставка».


4.5. Право власності на Товар та ризики його випадкового пошкодження або знищення переходять від Продавця до Покупця:


   4.5.1. З моменту фактичного прийому-передачі Товару при його отриманні Покупцем в магазині Продавця (перелік адрес магазинів Покупця розміщено на Сайті), від кур’єра Продавця, а також від кур’єра або у відділенні транспортних компаній та/або поштових операторів, які вказані на Сайті в розділі «Доставка замовлення».


   4.5.2. З моменту передачі Товару перевізнику при доставці іншими транспортними компаніями.


4.6. Товар може бути повернений Продавцю у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України. При цьому, Сторони погоджуються з наступними умовами:


   4.6.1. Покупець має право повернути Товар до магазинів Продавця.


   4.6.2. . Покупець має право повернути Товар шляхом поштового або іншого відправлення. Спосіб і дата відправки Товару за допомогою поштового оператора та/або транспортної компанії мають бути погоджені з Продавцем.


4.7. Контакти між Сторонами здійснюється переважно електронним способом.


   4.7.1. Хід виконання і стан Замовлення відображається на Сайті в «Особистому кабінеті» Покупця.


   4.7.2. Покупець може налаштувати оповіщення про хід виконання Замовлення електронною поштою та/або за допомогою SMS-повідомлень та/або за допомогою месенджерів (Viber, WhatsApp, Telegram) (вказавши контактний номер мобільного телефону у міжнародному форматі, наприклад +380673331100).


5. Ціна та порядок оплати


5.1. Загальна ціна Замовлення визначається як сума цін Товарів, що складають Замовлення.


5.2. Ціни за Товар відображені на Сайті і визначені на умовах доставки кур’єром Продавця та/або самостійного вивозу з магазинів Продавця.


5.3. Оплата за Товар здійснюється у гривнях на підставі Замовлення:


   5.3.1. Платіжною карткою на Сайті за допомогою технічних засобів, які надаються належною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера на підставі відповідної угоди з Продавцем.


   5.3.2. Внесенням грошових коштів на банківський рахунок Продавця.


5.4. Повернення сплачених грошових коштів здійснюється на підставі заяви Покупця у порядку та строки, передбачених чинним законодавством України.


   5.4.1. Повернення коштів здійснюється на поточний або картковий рахунок, вказаний Покупцем.


   5.4.2. Повернення коштів, сплачених платіжною карткою на Сайті, здійснюється виключно на ту ж саму картку.


   5.4.3. Покупець має право надавати заяву на повернення грошових коштів в електронній формі за умови її надсилання із електронної адреси, яка була вказана Покупцем при Реєстрації на Сайті.


6. Якість товару та гарантійні зобов’язання


6.1. Продавець передає Покупцю Товар, який відповідає вимогам щодо його якості та придатний для мети, з якою Товар такого роду звичайно використовується.


6.2. Прийом-передача Товару за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю здійснюється на підставі видаткової накладної.


6.3. Претензії Покупця щодо асортименту, кількості, комплектності і якості Товару, за виключенням прихованих дефектів, приймаються в ході прийому-передачі Товару в магазині Продавця, від кур’єра або у відділенні поштового оператора/транспортної компанії.


6.4. Продавець надає гарантії якості Товару згідно вимог до якості, які встановлені на території України.


6.5. Гарантійний строк на Товар, умови виконання гарантійних зобов’язань Продавця, порядок звернення з гарантійною претензією, а також порядок повернення Товару визначені у «Положенні про гарантію та умови повернення товарів, придбаних в на Сайті (Додаток №1), що є невід’ємною частиною Договору.