Публічна оферта

 

м. Полтава  

Дата публікації: 27 січня 2022 року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГПЛ», в особі директора Бабича Сергія Ігоровича (надалі — «Продавець») пропонує необмеженому колу осіб (надалі — «Покупець», «Покупці») укласти Договір публічної оферти (надалі — Договір) щодо продажу автотоварів за допомогою сайту https://rooler.ua, у порядку та на умовах, що викладені нижче. Всі заголовки розділів та статей використовуються у Договорі винятково для зручності їх використання та прочитання, та ніяким чином не впливають на тлумачення умов цього Договору.

 

1. Основні поняття та визначення термінів 

 

Продавець — товариство з обмеженою відповідальністю «ГПЛ», ідентифікаційний код юридичної особи 33190684, місцезнаходження за адресою: Україна, 36034, м. Полтава, вул. Половки, 70.

Сайт — веб-сайт Продавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://rooler.ua.

Товар — олива та мастила для автомобілів, товари автохімії, автозапчастини тощо, що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

Публічна оферта — пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір на умовах, що містяться в ній.

Договір — цей Договір купівлі-продажу товарів, який укладений на умовах визначених Публічною офертою з моменту її Акцепту (прийняття) Покупцем та встановлює однакові для всіх Покупців умови.

Акцепт — надання Покупцем повної і безумовної відповіді Продавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, що визначені публічною офертою шляхом оформлення замовлення на Сайті та/або підписання бланку Замовлення Товарів у випадку оформлення Замовлення у офісі Продавця та/або здійснення Покупцем оплати вартості Товару, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

Покупець — будь-яка дієздатна фізична особа та/або юридична особа, згідно чинного законодавства України, яка має на меті придбання Товарів для особистого, домашнього або іншого використання, яка Акцептувала умови цієї Публічної оферти і оформила Замовлення засобами інформаційної системи Сайту.

Замовлення — заявка Покупця на купівлю обраних ним Товарів, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів Сайту або шляхом заповнення бланку Замовлення або іншим способом.

Сторона — Продавець або Покупець в залежності від контексту.

Сторони — Продавець та Покупець, що уклали Договір відповідно до умов, передбачених ним та чинним законодавством України.

Реєстрація — заповнення Покупцем відповідної реєстраційної форми на Сайті з зазначенням усіх необхідних даних. Всі інші терміни вживаються у значенні визначеному згідно чинного законодавства України. 

 

2. Загальні положення

 

2.1. Договір купівлі-продажу Товарів укладається шляхом приєднання Покупцем до запропонованої Продавцем Публічної оферти в цілому. Приєднання Покупця до Публічної оферти здійснюється шляхом її Акцепту.

2.2. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Покупцем всіх істотних умов Договору, викладених в цій Публічній оферті, без підпису письмового примірника Сторонами. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 634, 638 Цивільного кодексу України і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами.

2.3. З моменту здійснення Акцепту (прийняття) Публічної оферти Покупець зобов’язується дотримуватися умов та положень Договору та всіх додатків, що є його невід’ємною складовою частиною.

2.4. Підтвердженням згоди Покупця укласти Договір, тобто повного та безумовного Акцепту (прийняття) Публічної оферти є вчинення таких дій:

2.4.1. Проставлення Покупцем на Інтернет-сторінці оформлення Замовлення відмітки у полі « Підтверджуючи замовлення, я приймаю умови Публічної Оферти» та завершення оформлення Замовлення Товарів за допомогою інформаційної системи Сайту. При цьому, розміщена на екранній формі відповідної Інтернет-сторінки Сайту фраза може відрізнятися від наведених в лапках у цьому абзаці вище, але має бути аналогічною за значенням та містити в собі або поряд з собою (на тій самій екранній формі) посилання на текст Публічної оферти.

2.4.2. Оформлення Замовлення за телефонами контакт-центру Продавця: 0 800 750 950, у цьому випадку Покупець погоджується із тим, що телефонна розмова може бути записана з метою контролю якості обслуговування Покупця, а також, у разі необхідності, для підтвердження факту такого звернення.

2.4.3. Здійснення Покупцем оплати замовлених Товарів.

2.5. Продавець на письмову вимогу Покупця може надати йому завірену печаткою письмову форму цього Договору.

2.6. Факт отримання Продавцем Замовлення підтверджується шляхом надіслання Покупцю повідомлення, що містить інформацію про оформлення Замовлення. Повідомлення про отримання Замовлення надсилається Покупцю в електронному вигляді за допомогою служби коротких текстових повідомлень (SMS-повідомлень) та/або за допомогою месенджерів (Viber, WhatsApp, Telegram) на контактний номер мобільного телефону, вказаний Покупцем при оформленні Замовлення або при Реєстрації на Сайті та/або електронного листа на адресу електронної пошти, вказану Покупцем при Реєстрації на Сайті.

2.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

2.8. Усі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Перед початком оформлення Замовлення Товарів кожний Покупець зобов’язаний ознайомитися з умовами цієї Публічної оферти, що розміщені (оприлюднені) на Сайті Продавця.

2.9. Якщо Покупець не згоден з умовами Публічної оферти, то він має утриматись від оформлення або розміщення Замовлення. Якщо Покупець здійснив Акцепт, то він підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами Договору.

2.10. Продавець самостійно визначає умови Публічної оферти та має право вносити зміни до її умов з обов’язковим повідомленням про це Покупців, шляхом розміщення нової редакції Публічної оферти на Сайті.

 

3. Предмет договору

 

3.1. Відповідно до умов даного Договору, Постачальник зобов’язується поставити та передати у визначені строки Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити оливи та мастила для автомобілів, товари автохімії, автозапчастини тощо (надалі — «Товар»).

3.2. Продавець здійснює продаж Товару на підставі Замовлення, яке Покупець оформлює самостійно на Сайті або за допомогою Продавця. Замовлення стає невід’ємною частиною Договору з моменту його оформлення.

3.3. Інформація про Товар розміщена на Сайті та може бути уточнена у Продавця. 

 

4. Порядок виконання замовлення

 

4.1. Для кожного Товару на Сайті вказано очікуваний термін поставки/доставки до Покупця.

4.1.1. Очікувані терміни є середньостатистичними.

4.1.2. Якщо виконання Замовлення протягом очікуваного терміну не відбулося, Продавець без погодження з Покупцем подовжує виконання Замовлення.

4.2. Виконання Замовлення починається, як правило, після надходження авансового платежу на рахунок Продавця або підтвердження Покупцем його оплати. За домовленістю Сторін виконання Замовлення може бути розпочато без попередньої оплати з оплатою за фактом отримання Товару.

4.3. Замовлення може бути виконано повністю або частково, а також може бути анульоване:

4.3.1. Часткове виконання Замовлення або його анулювання відбувається у разі, коли в ході його виконання обраний за конкретними умовами (виробником, очікуваним строком поставки, ціною) Товар виявився відсутнім в наявності у Продавця.

4.3.2. Замовлення вважається виконаним (повністю або частково) в момент надходження Товару до Покупця (отримання Товару Покупцем у відділенні поштового оператора).

4.4. Продавець здійснює доставку Товару на умовах, вказаних на Сайті в розділі «Оплата і доставка».

4.5. Право власності на Товар та ризики його випадкового пошкодження або знищення переходять від Продавця до Покупця:

4.5.1. З моменту фактичного прийому-передачі Товару при його отриманні Покупцем в магазині Продавця (перелік адрес магазинів Покупця розміщено на Сайті), від кур’єра Продавця, а також від кур’єра або у відділенні транспортних компаній та/або поштових операторів, які вказані на Сайті в розділі «Доставка замовлення».

4.5.2. З моменту передачі Товару перевізнику при доставці іншими транспортними компаніями.

4.6. Товар може бути повернений Продавцю у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України. При цьому, Сторони погоджуються з наступними умовами:

4.6.1. Покупець має право повернути Товар до магазинів Продавця.

4.6.2. Покупець має право повернути Товар шляхом поштового або іншого відправлення. Спосіб і дата відправки Товару за допомогою поштового оператора та/або транспортної компанії мають бути погоджені з Продавцем.

4.7. Контакти між Сторонами здійснюється переважно електронним способом.

4.7.1. Хід виконання і стан Замовлення відображається на Сайті в «Особистому кабінеті» Покупця. 

 

5. Ціна та порядок оплати

 

5.1. Загальна ціна Замовлення визначається як сума цін Товарів, що складають Замовлення.

5.2. Ціни за Товар відображені на Сайті і визначені на умовах доставки кур’єром Продавця та/або самостійного вивозу з магазинів Продавця.

5.3. Оплата за Товар здійснюється у гривнях на підставі Замовлення:

5.3.1. Платіжною карткою на Сайті за допомогою технічних засобів, які надаються належною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера на підставі відповідної угоди з Продавцем.

5.3.2. Внесенням грошових коштів на банківський рахунок Продавця.

5.4. Повернення сплачених грошових коштів здійснюється на підставі заяви Покупця у порядку та строки, передбачених чинним законодавством України:

5.4.1. Повернення коштів здійснюється на поточний або картковий рахунок, вказаний Покупцем.

5.4.2. Повернення коштів, сплачених платіжною карткою на Сайті, здійснюється виключно на ту ж саму картку.

5.4.3. Покупець має право надавати заяву на повернення грошових коштів в електронній формі за умови її надсилання із електронної адреси, яка була вказана Покупцем при Реєстрації на Сайті. 

 

6. Якість товару та гарантійні зобов’язання

 

6.1. Продавець передає Покупцю Товар, який відповідає вимогам щодо його якості та придатний для мети, з якою Товар такого роду звичайно використовується.

6.2. Прийом-передача Товару за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю здійснюється на підставі видаткової накладної.

6.3. Претензії Покупця щодо асортименту, кількості, комплектності і якості Товару, за виключенням прихованих дефектів, приймаються в ході прийому-передачі Товару в магазині Продавця, від кур’єра або у відділенні поштового оператора/транспортної компанії.

6.4. Продавець надає гарантії якості Товару згідно вимог до якості, які встановлені на території України.

 

7. Відповідальність сторін

 

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором згідно з чинним законодавством України.

7.2. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, таких як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно сповіщає про виникнення таких обставин іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами. 

 

8. Прикінцеві положення

 

8.1. Кожен Договір діє по відношенню до одного конкретного Замовлення, набуває чинності з моменту Акцепту Публічної оферти та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

8.2. Усі умови Договору між Продавцем та Покупцем, в тому числі істотні, наведені у цій Публічній оферті, розміщені у мережі Інтернет за адресою: https://rooler.ua/uk/terms, на дату укладення Договору.

8.3. Усі зміни Публічної оферти публікуються в мережі Інтернет за адресою: https://rooler.ua/uk/terms,  зі збереженням усіх попередніх редакцій за тією ж адресою. Обов’язковими для Сторін є умови, що відповідають тексту Публічної оферти, яка діяла на дату укладення Договору. Датою публікації Договору є дата зазначена на його початку.

8.4. Опубліковані зміни вважаються доведеними до відома Покупця в повному обсязі, набирають чинності з дати їх опублікування.

8.5. Сторони визнають та погоджуються з тим, що в межах цього Договору належними способами обміну інформацією в рівній мірі визнаються повідомлення, заяви та інші можливі форми листування між Сторонами, що здійснені письмово, відправлені та/або отримані за допомогою електронних, телефонних та інших засобів зв’язку. При використанні служб коротких текстових повідомлень (SMS-повідомлень) та/або за допомогою месенджерів (Viber, WhatsApp, Telegram)при передачі їх на мобільні пристрої, призначені для прийому/передачі таких повідомлень це правило застосовується тільки для повідомлень, направлених зі сторони Продавця. Продавець залишає за собою право використовувати інформацію, надану Покупцем при Реєстрації та/або оформленні Замовлення, на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором, з метою належного виконання своїх зобов’язань перед Покупцем. Укладаючи Договір з Продавцем на умовах і в порядку, передбаченому цією Публічною офертою, Покупець підтверджує свою згоду на таке використання зазначеної інформації.

8.6. Покупець погоджується на обробку його персональних даних, вказаних ним при Реєстрації, згідно чинного законодавства України про захист персональних даних. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від «01» червня 2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності Продавця.

8.7. Покупець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним при Реєстрації на Сайті адреси електронної пошти, контактних та особистих даних, а також зобов’язуються протягом 3 (трьох) днів повідомляти Продавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків. 

 

9. Реквізити і контакти продавця

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГПЛ»

Україна, 36010, м. Полтава, вул. Половки, 70

Код ЄДРПОУ 33190684

ІПН 331906816010

р/р UA603510050000026002030936301

Банк: ПАТ «УКРСИББАНК»

МФО 351005

Телефон: 0 800 750 950

Електронна пошта: info@rooler.ua

 

 

Положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є продавець 

 

Зміст  

 

1. Загальні поняття та сфера застосування.

2. Перелік персональних даних, які обробляются Продавцем.

3. Мета обробки персональних даних.

4. Порядок обробки персональних даних: отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних, отримання відмови.

5. Місцезнаходження бази персональних даних.

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних.

8. Права суб’єкта персональних даних.

9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних.

10. Внесення змін. 

11. Видалення облікового запису (акаунту).

 

1. Загальні поняття та сфера застосування 

 

1.1. Визначення термінів:

База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Відповідальна особа — визначена особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону.

Володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу.

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована і можуть включати в себе запис одного або декількох кукіс або анонімних ідентифікаторів, також кукіс й анонімні ідентифікатори, коли суб'єкт персональних даних взаємодіє з послугами, запропонованими нашими партнерами, як-от рекламні послуги, наприклад, що можуть з'явитися на інших сайтах, які були явно оприлюднені суб'єктом персональних даних, та інші дані.

Розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником бази персональних даних особа, якій володільцем та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних.

Суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.

Третя особа — будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій володільцем чи розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону.

Особливі категорії даних — персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя.

1.2. Дане Положення обов’язкове для застосування відповідальною особою та співробітниками продавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків. 

 

2. Перелік персональних даних, які обробляються Продавцем

 

2.1. Продавець обробляє наступні персональні дані:

- Прізвище.

- Ім’я.

- По-батькові. 

- Мобільний телефон.

- Електронна пошта.

- Адреси доставки.

- Додані авто в гараж.

- Прив’язані профілі соціальних мереж. 

 

3. Мета обробки персональних даних

 

3.1. Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних»

3.2. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та інших обов'язків покладених законом на володільця персональними даними, для захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані.

3.3. Метою обробки персональних даних є створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, надсилання повідомлень у вигляді email-листів, повідомлень у Viber, Telegram, WhatsApp, інших месенджерів, SMS-повідомлень, сповіщень у мобільному додатку, сповіщень у веббраузері, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, з метою покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності, здійснення пошуку по ключовим словам, направлення інформаційних та маркетингових розсилок (новини, акції компанії, інформацію про акції, промокоди та знижки, персональні рекомендації, персональні знижки та пропозиції), які містять інформацію щодо товарів та/або послуг, рекламні та комерційні пропозиції щодо таких товарів та/або послуг та ін.

3.4. Під час використання Користувачем Сервісів, на інтернет-сторінках Сервісів можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені у розділі 2. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

3.4.1. Системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (лічильники Google Analytics тощо).

3.4.2. Соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо).

3.4.3. Системи банеропоказів.

3.4.4. Інші ресурси. 

 

4. Порядок обробки персональних даних

 

Отримання згоди, повідомлення про права та дії з персональними даними суб’єкта персональних даних. Відмова від обробки персональних даних.

 

4.1. Обробка персональних даних, що використовуються на виконання мети обробки передбаченої п. 3.2 даного Положення, здійснюється на підставі статті 11 Закону України «Про захист персональних даних».

4.2. Обробка персональних даних, що використовуються на виконання мети обробки передбаченої п. 3.3 даного Положення, здійснюється на підставі згоди суб'єкта персональних даних або на виконання акцептованих суб'єктом персональних даних оферт, включаючи оформлення підписок.

4.2.1. Згода суб’єкта персональних даних має бути добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у наступних формах:

- документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;

- електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних;

- відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.

4.3. Повідомлення суб’єкта персональних даних про включення його персональних даних до бази персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані здійснюється під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

4.4. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров’я чи статевого життя (особливі категорії даних) забороняється.

4.5. В процесі роботи Сайту Продавець може збирати певну інформацію за допомогою таких технологій як кукіс (cookies), пікселі (pixels) та локального сховища (як у Вашому браузері або мобільному пристрої).

4.6. Кукіс (cookies) — це невеликі текстові файли, які зберігають інформацію безпосередньо на комп'ютері користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої.

4.7. Пікселі (pixels) — невеликі цифрові зображення, які є частиною коду на вебсторінках, які дозволяють іншому серверу вимірювати переглядання вебсторінки, і часто використовуються в поєднанні з кукіс (cookies). Код відстежує як, коли (і на якій сторінці) піксель завантажений, щоб вказати, що користувач взаємодіє зі сторінкою або частиною сторінки Сайту.

4.8. За допомогою кукіс (cookies), вебсервер може зберегти, наприклад вподобання та налаштування на комп'ютері Користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої(ях), яке потім автоматично відновлюється при наступному відвідуванні. Інакше кажучи, файли кукіс (cookies) призначені для того, щоб зробити використання Сайту більш зручним, наприклад, щоб Користувач не повторював процес входу в систему під час наступного візиту. Продавець використовує як постійні, так і сесійні кукіс. Постійні кукіс залишаються на комп'ютері Користувача протягом більш тривалого періоду часу, а сесійні кукіс автоматично видаляться при закритті вікна браузера.

4.9. Продавець може дозволяти третім сторонам, таким як постачальники рекламних та/або аналітичних послуг, збирати інформацію, використовуючи ці типи технологій безпосередньо на веб-сторінці Сайту або мобільного додатку. Дані, які вони збирають підлягають захисту відповідно до чинної політики конфіденційності цих третіх сторін.

4.10. Суб'єкт персональних даних має право відмовитися від обробки у будь-який момент шляхом надіслання електронного листа з темою «Персональні дані» на наступну електронну адресу info@rooler.ua.

 

5. Місцезнаходження бази персональних даних.

 

5.1. Вказані у розділі 2 цього Положення бази персональних даних знаходяться за адресою Продавця. 

 

6. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

 

6.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, з метою виконання взятих зобов'язань перед суб'єктом персональних даних або відповідно до вимог закону.

6.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

6.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

6.4. У запиті зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);

- найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит;

- підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);

- прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;

- відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

- перелік персональних даних, що запитуються;

- мета запиту.

6.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

6.6. Усі працівники володільця бази персональних даних зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних та інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.

6.7. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

6.8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

6.9. У повідомленні про відстрочення зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;

- дата відправлення повідомлення;

- причина відстрочення;

- строк, протягом якого буде задоволено запит.

6.10. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено згідно із законом.

6.11. У повідомленні про відмову зазначаються:

- прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

- дата відправлення повідомлення;

- причина відмови.

6.12. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.

6.13. Продавець має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включені персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Продавцем; новому власнику та/або Володільцю Сервісу для обробки з метою, передбаченою даною Угодою; іншим користувачам Сервісів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сервісі передбачено відповідний функціонал та це не суперечить положенням Закону України «Про захист персональних даних». 

 

7. Захист персональних даних: способи захисту, відповідальна особа, працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків, строк зберігання персональних даних.

 

7.1. Володільця бази персональних даних обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.

7.2. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних. Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.

7.3. Відповідальна особа зобов’язана:

- знати законодавство України в сфері захисту персональних даних;

- розробити процедури доступу до персональних даних співробітників відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов’язків;

- забезпечити виконання співробітниками Володільця бази персональних даних вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних;

- розробити порядок (процедуру) внутрішнього контролю за дотриманням вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних, який, зокрема, повинен містити норми щодо періодичності здійснення такого контролю;

- повідомляти Володільця бази персональних даних про факти порушень співробітниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність Володільця бази персональних даних щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних у термін не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень;

- забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення вказаного суб’єкта про його права.

7.4. З метою виконання своїх обов’язків відповідальна особа має право:

- отримувати необхідні документи, у тому числі накази й інші розпорядчі документи, видані Володільцем бази персональних даних , пов’язані із обробкою персональних даних;

- робити копії з отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;

- брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;

- вносити на розгляд пропозиції щодо покращення діяльності та вдосконалення методів роботи, подавати зауваження та варіанти усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних;

- одержувати пояснення з питань здійснення обробки персональних даних;

- підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

7.5. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.

7.6. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

7.7. Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог Закону України «Про захист персональних даних» несуть відповідальність згідно законодавства України.

7.8. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного згодою суб’єкта персональних даних на обробку цих даних.  

 

8. Права суб’єкта персональних даних.

 

8.1. Суб’єкт персональних даних має право:

- знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;

- на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;

- керувати процедурою направлення повідомлень через відповідні налаштування на Сайті;

- отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

- пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

- пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

- звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;

- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних. 

 

9. Порядок роботи з запитами суб’єкта персональних даних

 

9.1. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.

9.2. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.

9.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.

У запиті зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;

- інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;

- відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;

- перелік персональних даних, що запитуються.

9.4. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.

9.5. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

9.6. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом. 

 

10. Внесення змін до цього Положення

 

10.1. Це Пололоження було в останнє оновлене 17.10.2022. Продавець може час від часу оновлювати цю політику конфіденційності, нова редакція Положення вступає в силу з моменту його розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому пункті адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Положення. Чинна редакція Положення завжди знаходиться на сторінці за адресою https://rooler.ua/uk/terms.

10.2. У разі якщо Продавцем були внесені будь-які зміни в Положення, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт продовження використання Сайту є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Положення.

 

11. Видалення персональних даних та облікового запису 

 

11.1. Для видалення персональних даних користувача та видалення акаунту (облікового запису) з сайта ROOLER необхідно звернутися за телефоном гарячої лінії 0 800 750 950. 

11.2. При видаленні акаунту, ми видаляємо ваші персональні дані, які обробляли на основі вашої згоди з умовами використання сайту.